Friday, March 18, 2011

ஸ்ரீ கணேச அதர்வசீர்ஷ உபநிஷத்

ஸ்ரீ கணேச அதர்வசீர்ஷ உபநிஷத்

ஓம் பத்ரம் கர்ணேபி: ஸ்ருணுயாமதேவா: | பத்ரம் பச்யேமா க்ஷிபி: யஜத்ரா: |  
ஸ்த்திரை: அங்கைஸ் துஷ்டுவாகும் ஸஸ்தனூபி: |  வ்யசேம தேவஹிதம் யதாயு: |
ஸ்வஸ்திந: இந்த்ரோ வ்ருத்தஸ்ரவா: | ஸ்வஸ்திந: பூஷா விச்வ வேதா: | ஸ்வஸ்திந: தார்க்ஷ்யோ அரிஷ்டநேமி: |
ஸ்வஸ்திந: ப்ரஹஸ்பதி: ததாது

ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி: ||

அத கணேச அதர்வ சீர்ஷம் வ்யாக்யா ஸ்யாம: ||

ஓம் நமஸ்தே கணபதயே |  த்வ்மேவ ப்ரத்யக்ஷம் தத்த்வமஸி | த்வமேவ கேவலம் கர்தாஸி | த்வமேவ கேவலம் தர்த்தாஸி | த்வமேவ கேவலம் ஹர்த்தாஸி | த்வமேவ ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்மாஸி | த்வம் ஸாக்ஷாத் ஆத்மாஸி நித்யம் || 1 ||

ருதம் வச்மி | ஸத்யம் வச்மி || 2 ||

அவ த்வம் மாம் | அவ வக்தாரம் | அவ ஸ்ரோதாரம் | அவ தா3தாரம் | அவ தா4தாரம் |
அவானூசாநமவசிஷ்யம் | அவ பஸ்சாத்தாத் | அவ புரஸ்தாத் | அவ உத்தராத்தாத் |
அவ தக்ஷிணாத்தாத் | அவசோர்த்வாத்தாத் | அவாத4ராத்தாத் | ஸர்வதோ மாம் பாஹி பாஹி ஸமந்தாத் || 3 ||

த்வம் வாங்மயஸ் த்வம் சின்மய: | த்வம் ஆனந்த மய: த்வம் ப்ரஹ்ம மய: | த்வம் ஸச்சிதானந்தாத் அத்விதீயோ அஸி: | த்வம் ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரம்மாஸி |  த்வம் ஞானமயோ விஜ்ஞானமாயோ அஸி || 4 ||

ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வத்தோ ஜாயதே | ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வத்தஸ்திஷ்ட்டதி | ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வயி லயமேஷ்யதி | ஸர்வம் ஜகதிதம் த்வயி ப்ரத்யேதி | த்வம் பூமி: ஆப: அநலோ, நில: நப: |  த்வம் சத்வாரி வாக்பதாநி || 5 ||

த்வம் குணத்ரயாதீத: | த்வம் அவஸ்தாத்ரயாதீத: | த்வம் தேஹத்ரயாதீத: | த்வம் காலத்ரயாதீத: | த்வம் மூலாதார ஸ்த்தித: அஸி, நித்யம் | த்வம் சக்தித்ரயாத்மக: | த்வம் யோகிநோ அத்யாயந்தி, நித்யம் | த்வம் ப்ரஹ்மாஸ்த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ருத்ரஸ்த்வம் இந்த்ரஸ்த்வம் அக்னிஸ்த்வம் வாயுஸ்த்வம் ஸூர்யஸ்த்வம் சந்த்ரமாஸ்த்வம் ப்ரஹ்ம பூர்புவஸ்வரோம் || 6 ||

கணாதிம் பூர்வமுச்சார்ய வர்ணாதிம் தத நந்தரம் | அனுஸ் வார: பரதர: | அர்தேந்து லஸிதம் | தாரேணருத்தம் | ஏதத்தவ மனுஸ்வ ரூபம் | ககார: பூர்வ ரூபம் | அகாரோ மத்யம ரூபம் | அனுஸ்வார: சாந்த்யரூபம் | பிந்து ருத்தர ரூபம் | நாத: ஸந்தானம் | ஸகும் ஹிதாஸந்தி: | ஸைஷா, கணேச வித்யா | கணக ரிஷி: | நிச்ருத் காயத்ரீச் சந்த: | ஸ்ரீ மஹா கணபதிர் தேவதா | ஓம் க3ம் கணபதியே நம: | (om gam ganapathaye namaha) (ॐ गं गणपतिये नम:) || 7 ||

ஏக தந்தாய வித்மஹே வக்ரதுண்டாய தீமஹி
தந்நோ தந்தீ ப்ரசோதயாத்       || 8 ||   (காயத்ரீ - 3 முறை கூறவும்)

ஏகதந்தம் சதுர் ஹஸ்தம் பாசம் அங்குச தாரிணம் | ரதம் அ வரதம் ஹஸ்தைர் பிப்ராணம் மூஷக த்வஜம் | ரக்தம்
லம்போதரம் சூர்பகர்ணகம் ரக்த வாஸஸம் | ரக்த கந்தானு லிப்தாங்கம் ரக்த புஷ்பை: ஸூபூஜிதம் | பக்தானுகம்பிநம் தேவம் ஜகத் காரணம் அச்யுதம் | ஆவிர்ப்பூதம் ச ஸ்ருஷ்ட்யாதெள ப்ரக்ருதே: புருஷாத் பரம் | ஏவம் த்யாயதி யோ நித்யம் ஸ யோகீ யோகினாம் வர: || 9 ||

நமோ வ்ராதபதயே | நமோ கணபதயே | நம: ப்ரமத பதயே | நமஸ்தே அஸ்து லம்போதராய ஏகதந்தாய விக்ந நாசிநே சிவஸூதாய ஸ்ரீ வரதமூர்த்தயே நமோ நம: || 10 ||

ஏதத் அதர்வசீர்ஷம் யோ அதீதே ஸ ப்ரஹ்ம பூயாய கல்பதே | ஸ ஸர்வத்ர  ஸூகமே த4தே | ஸ ஸர்வ விக்நைர்  ந பாத்யதே | ஸ பஞ்ச மஹாபாபாத் ப்ரமுச்யதே | ஸாயமதீயானோ திவஸ க்ருதம் பாபம் நாசயதி | ப்ராதர் அதீயாநோ ராத்ரி க்ருதம் பாபம் நாசயதி | ஸாயம் ப்ராத: ப்ரயுஞ்ஜானோ பாபோ அபாபோ பவதி | ஸர்வத்ர அதீயாநோ அபவிக்நோ பவதி | தர்மார்த்த காம மோக்ஷம் ச விந்ததி | இதம் அதர்வசீர்ஷம் அசிஷ்யாய ந தேயம் | யோ யதி மோஹாத் தாஸ்யதி ஸ பாபீயான் பவதி | ஸஹஸ்ர ஆவர்தநாத் யம் யம் காமம் அதீதே தம் தம் அநேந ஸாதயேத் || 11 ||

அநேந கணபதிம் அபிஷிம்சதி, ஸ வாக்மீ பவதி | சதுர்த்யாம் அநச்நந் ஜபதி ஸ வித்யாவாந் பவதி |  இதி அதர்வண வாக்யம் | ப்ரஹ்மாத்யாசரணம் வித்யாத் ந பிபேதி கதாசநேதி || 12 ||

யோ தூர்வாங்குரைர் யஜதி ஸ வைச்ர வணோபமோ பவதி | யோ லாஜைர் யஜதி | ஸ யசோவாந் பவதி | ஸ மேதாவான் பவதி | யோ மோதக ஸஹஸ்ரேண யஜதி ஸ வாஞ்சித பலமவாப்னோதி | ய: ஸாஜ்ய ஸமித்பிர் யஜதி  ஸ ஸர்வம் லபதே, ஸ ஸர்வம் லபதே || 13 ||

அஷ்டெள ப்ராஹ்மணாந் ஸம்யக் க்ராஹயித்வா ஸூர்ய வர்சஸ்வீ பவதி | ஸூர்ய க்ரஹே மஹா நத்யாம் ப்ரதிமா ஸந்நிதௌ வா ஜப்த்வா | ஸித்த மந்த்ரோ பவதி | மஹா விக்நாத் ப்ரமுச்யதே | மஹா தோஷாத் ப்ரமுச்யதே | மஹா ப்ரத்யவாயாத் ப்ரமுச்யதே | மஹாபாபாத் ப்ரமுச்யதே | ஸ ஸர்வவித் பவதி, ஸ ஸர்வவித் பவதி | ய ஏவம் வேத | இதி உபநிஷத் || 14 ||

ஸஹ நாவவது | ஸஹ நௌ புனக்து | ஸஹ வீர்யம் கர வாவஹை | தேஜஸ்வி நாவதீத மஸ்து மா வித்விஷா வஹை ||
|| ஓம் சாந்தி: ஓம் சாந்தி : ஓம் சாந்தி: ||

மீண்டும் பத்ரம் கர்ணேபி:.........ப்ரஹஸ்பதிர் ததாது || (முதல் பத்தி பார்க்கவும்)

|| ஓம் சாந்தி: ஓம் சாந்தி : ஓம் சாந்தி: ||

(இந்த மந்திரங்களை ஜபிப்போர் ஸகலவித இடையூறுகளிலிருந்தும் விடு பெறுவர், பெரும் பாவங்களிலிருந்தும் விடு பெறுவர், எல்லா மறிந்தவராவர்.)

ஸ்ரீ கணேச அதர்வசீர்ஷ உபநிஷத் மந்த்ரம் நிறைவுற்றது.
ஆடியோ டவுன்லோட் செய்ய ShriGaneshAtharvashirsha Audio
வலைதளத்தில் கேட்க Ganapati-Atharvashirsha Online
வீடியோ வெர்சன் கீழே
No comments:

Post a Comment