Tuesday, June 18, 2013

Papa Prashamana Stotram - Vamana Puran - பாப ப்ரஸமன ஸ்தோத்ரம்

மஹாவிஷ்ணுவின் திருநாமங்களை துதிப்பதாக அமைந்த இந்த பாப ப்ரஸமன ஸ்தோத்ரம் வாமன புராணத்தில் உள்ளது. வாரணசியில் எழுந்தருளியுள்ள ருத்ர தேவரால் இயற்றப்பட்ட இந்த ஸ்தோத்ர பாராயணம் அனைத்து பாபங்களையும் போக்குவதோடு,  தேவர்களிடம் நற்புகழையும் மதிப்பையும் பெற்றுத் தரும் என்று பலஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.  
॥ पाप प्रशमन स्तोत्रं - वामन पुराणम् ॥
पुलस्त्य उवाच -
नमेस्तेऽस्तु जगन्नाथ देवदेव नमोऽस्तु ते ।
वासुदेव नमस्तेऽस्तु बहुरूप नमोऽस्तु ते ॥१॥
एकशृङ्‍ग नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वृषाकपे ।
श्रीनिवास नमस्तेऽस्तु नमस्ते भूत - भावन ॥२॥
विष्वक्सेन नमस्तुभ्यं नारायण नमोऽस्तु ते ।
ध्रुव - ध्वज नमस्तेऽस्तु सत्य - ध्वज नमोऽस्तु ते ॥३॥
यज्ञ - ध्वज नमस्तुभ्यं धर्म - ध्वज नमोऽस्तु ते ।
ताल - ध्वज नमस्तेऽस्तु नमस्ते गरुड - ध्वज् ॥४॥
वरेण्य विष्णो वैकुण्ठ नमस्ते पुरुषोत्तम ।
नमो जयन्त विजय जयानन्त पराजित ॥५॥
कृतावर्त महावर्त महादेव नमोऽस्तु ते ।
अनाद्याद्यन्त मध्यान्त नमस्ते पद्‍मजप्रिय ॥६॥
पुरञ्‍जय नमस्तुभ्यं शत्रुञ्‍जय नमोऽस्तु ते ।
शुभञ्‍जय नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु धनञ्‍जय ॥७॥
सृष्‍टि - गर्भ नमस्तुभ्यं शुचिश्रवः पृथुश्रवः ।
नमो हिरण्य - गर्भाय पद्‍म - गर्भाय ते नमः ॥८॥
नमः कमल - नेत्राय काल -नेत्राय ते नमः ।
कालनाभ नमस्तुभ्यं महानाभ नमो नमः ॥९॥
वृष्‍टि - मूल महामूल मूलावास नमोऽस्तु ते ।
धर्मावास जलावास श्रीनिवास नमोऽस्तु ते ॥१०॥
धर्माध्यक्ष प्रजाध्यक्ष लोकाध्यक्ष नमो नमः ।
सेनाध्यक्ष नमस्तुभयं कालाध्यक्ष नमोऽस्तु ते ॥११॥
गदाधर श्रुतिधर चक्रधारिन् श्रियोधर ।
वनमाला - धर हरे नमस्ते धरणीधर ॥१२॥
आर्चिषेण महासेन नमस्तेऽस्तु पुरुष्‍टुत ।
बहुकल्प महाकल्प नमस्ते कल्पनामुख ॥१३॥
सर्वात्मन् सर्वग विभो विरिञ्‍चे श्‍वेत केशव ।
नील रक्‍त महानील अनिरुद्‍ध नमोऽस्तु ते ॥१४॥
द्वादशात्मक कालात्मन् सामात्मन् परमात्मक ।
व्‍योमकात्मक सुब्रह्‍मन् भूतात्मक नमोऽस्तु ते ॥१५॥
हरिकेश महाकेश गुडाकेश नमोऽस्तु ते ।
मुञ्‍जकेश हृषीकेश सर्वनाथ नमोऽस्तु ते ॥१६॥
सूक्ष्म स्थूल महास्थूल महासूक्ष्म शुभङ्‍कर ।
श्‍वेत - पीताम्बर - धर नीलवास नमोऽस्तु ते ॥१७॥
कुशेशय नमस्तेऽस्तु पद्‍मेशय जलेशय ।
गोविन्द - प्रीति - कर्ता च हंस - पीताम्बर - प्रिय ॥१८॥
अधोक्षज नमस्तुभ्यं सीरध् वज जनार्दन ।
वामनाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते मधुसूदन ॥१९॥
सहस्र - शीर्षाय नमो ब्रह्‍म - शीर्षाय ते नमः ।
नमः सहस्र - नेत्राय सोम - सूर्याऽनलेक्षण ॥२०॥
नमश् चाऽथर्व - शिरसे महाशीर्षाय ते नमः ।
नमस्ते धर्म - नेत्राय महानेत्राय ते नमः ॥२१॥
नमः सहस्र - पादाय सहस्र - भुज - मन्यवे ।
नमो यज् ञ - वराहाय महारूपाय ते नमः ॥२२॥
नमस्ते विश्‍व - देवाय विश्‍वात्मन् विश्‍व - संभव ।
विश्‍वरूप नमस्तेऽस्तु त्वत्तो विश्‍वं अभूदिदम्  ॥२३॥
न्यग्रोधस् त्वं महाशाखस् त्वं मूल कुसुमार्चितः ।
स्कन्ध पत्राङ्‍कुर लता पल्‍लवाय नमोऽस्तु ते ॥२४॥
मूलं ते ब्राह्‍मणा ब्रह्‍मन् स्कन्धस् ते क्षत्रियाः प्रभो ।
वैश् याः शाखा दलं शूद्रा वनस्पते नमोऽस्तु ते ॥२५॥
ब्राह् मणाः साऽग्‍नयो वक्‍त्राः दोर्दण्डाः सायुधा नृपाः ।
पार्श्‍वाद् विशश् चोरुयुगाज् जाताः शूद्राश् च पादतः ॥२६॥
नेत्राद् भानुर् अभूत् तुभ्यं पद्‍भ्यां भूः श्रोत्रयोर् दिशः ।
नाभ्या ह्यभूद् अन्तरिक्षं शशाङ्‍को मनसस् तव ॥२७॥
प्राणाद् वायुः समभवत कामाद् ब्रह्‍मा पितामहः ।
क्रोधात् त्रिनयनो रुद्रः शीर्ष्‍णोः द्यौः समवर्तत ॥२८॥
इन्द्राग्‍नी वदनात् तुभ्यं पशवो मल - संभवाः ।
ओषध्यो रोम संभूता विराजस् त्वं नमोऽस्तु ते ॥२९॥
पुष्पहास नमस्तेऽस्तु महाहास नमोऽस्तु ते ।
ॐकारस् त्वं वषट्‍कारो वौषट्‍ त्वं च स्वधा सुधा ॥३०॥
स्वाहाकार नमस्तुभ्यं हन्तकार नमोऽस्तु ते ।
सर्वाकार निराकार वेदाकार नमोऽस्तु ते ॥३१॥
त्वं हि वेदमयो देवः सर्व - देव - मयस् तथा ।
सर्व - तीर्थ - मयश् चैव सर्व - यज्ञ - मयस् तथा ॥३२॥
नमस्ते यज्ञ - पुरुष यज्ञ - भाग - भुजे नमः ।
नमः सहस्र - धाराय शत - धाराय ते नमः ॥३३॥
भूर्भुवः स्वः स्वरूपाय गोदायामृत दायिने ।
सुवर्ण - ब्रह्‍म - दात्रे च सर्व - दात्रे च ते नमः ॥३४॥
ब्रह्‍मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्‍मादे ब्रह्‍मरूप धृक् ।
परब्रह्‍म नमस्तेऽस्तु शब्द - ब्रह्‍म नमोऽस्तु ते ॥३५॥
विद्यास् त्वं वेद्य - रूपस् त्वं वेदनीयस् त्वमेव च ।
बुद्‍ धिस् त्वं अपि बोध्यश् च बोधस् त्वं च नमोऽस्तु ते ॥३६॥
होता होमश् च हव्यं च हूयमानश् च हव्यवाट् ।
पाता पोता च पूतश् च पावनीयश् च ॐ नमः ॥३७॥
हन्ता च हन्यमानश्  च ह्रियमाणस् त्वमेव च ।
हर्त्ता नेता च नीतिश् च पूज्योऽग्र्यो विश्‍व - धार्यसि ॥३८॥
स्रुक् स्रुवौ परधामासि कपालो लूखलोऽरणिः ।
यज्ञ - पात्रारणेयस् त्वं एकधा बहुधा त्रिधा ॥३९॥
यज्ञस् त्वं यजमानस् त्वं ईड्‍यस् त्वमसि याजकः ।
ज्ञाता ज्ञेयस् तथा ज्ञानं ध्येयो ध्याताऽसि चेश्‍वरः ॥४०॥
ध्यान योगश् च योगी च गतिर् मोक्षो धृतिः सुखम् ।
योगाङ्‍गानि त्वमीशानः सर्वगस् त्वं नमोऽस्तु ते ॥४१॥
ब्रह्‍मा होता तथोद्‍गाता साम यूपोऽथ दक्षिणा ।
दीक्षा त्वं त्वं पुरोडाशस् त्वं पशुः पशुवाह्यसि ॥४२॥
गुह्यो धाता च परमः शिवो नारायणस् तथा ।
महाजनो निरयनः सहस्राऽर्केन्दु रूपवान् ॥४३॥
द्वादशारोऽथ षण्‍णभिस् त्रिव्यूहो द्वियुगस् तथा ।
कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमः ॥४४॥
पराक्रमो विक्रमस् त्वं हयग्रीवो हरीश्‍वरः ।
नरेश्‍वरोऽथ व्रह्‍मेशः सूर्येशस् त्वं नमोऽस्तु ते ॥४५॥
अश्‍व - वक्‍त्रो महामेधाः शंभुः शुक्रः प्रभञ्‍जनः ।
मित्रा वरुण मूर्तिस् त्वं अमूर्तिर् अनघः परः ॥४६॥
प्राग्‍वंशकायो भूतादिर् महाभूतोऽच्युतो द्विजः ।
त्वं ऊर्ध्‍वकर्त्ता ऊर्ध्‍वश् च ऊर्ध्वरेता नमोऽस्तु ते ॥४७॥
महापातकहा त्वं च उपपातकहा तथा ।
अनीशः सर्व - पापेभ्यस्  त्वामहं शरणं गतः ॥४८॥
॥ फलशृतिः ॥
इत्येतत् परमं स्तोत्रं सर्व पाप प्रमोचनम् ।
महेश्‍वरेण कथितं वारणास्यां पुरा मुने ॥ ४९॥
केशवस्याग्रतो गत्वा स्‍नात्वा तीर्थे सितोदके ।
उपशान्तस् तथा जातो रुदः पाप वशात् ततः ॥५०॥
एतत् पवित्रं त्रिपुरघ्‍न भाषितम् पठन् नरो विष्णुपरो महर्षे ।
विमुक्‍त पापो हयुपशान्त  मूर्तिः संपूज्यते देववरैः प्रसिद्‍धैः ॥५१॥
॥ इति श्रीवामन महापूराणे पाप प्रशमन स्तोत्रं संपूर्णम्  

||  பாப ப்ரஸ²மன ஸ்தோத்ரம்ʼ - வாமன புராணம் ||  
புலஸ்த்ய உவாச -
நமேஸ்தே(அ)ஸ்து ஜக³ன்னாத² தே³வதே³வ நமோ(அ)ஸ்து தே |
வாஸுதே³வ நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப³ஹுரூப நமோ(அ)ஸ்து தே ||1||

ஏகஸ்²ருʼங்க³ நமஸ்துப்⁴யம்ʼ நமஸ்துப்⁴யம்ʼ வ்ருʼஷாகபே |
ஸ்ரீனிவாஸ நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே பூ⁴த - பா⁴வன ||2||

விஷ்வக்ஸேன நமஸ்துப்⁴யம்ʼ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே |
த்⁴ருவ - த்⁴வஜ நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸத்ய - த்⁴வஜ நமோ(அ)ஸ்து தே || 3||

யஜ்ஞ-த்⁴வஜ நமஸ்துப்⁴யம்ʼ த⁴ர்ம-த்⁴வஜ நமோ(அ)ஸ்து தே |
தால-த்⁴வஜ நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே க³ருட³-த்⁴வஜ || 4||

வரேண்ய விஷ்ணோ வைகுண்ட² நமஸ்தே புருஷோத்தம |
நமோ ஜயந்த விஜய ஜயானந்த பராஜித || 5||

க்ருʼதாவர்த மஹாவர்த மஹாதே³வ நமோ(அ)ஸ்து தே |
அனாத்³யாத்³யந்த மத்⁴யாந்த நமஸ்தே பத்³மஜப்ரிய || 6||

புரஞ்ஜய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ ஸ²த்ருஞ்ஜய நமோ(அ)ஸ்து தே |
ஸு²ப⁴ஞ்ஜய நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே(அ)ஸ்து த⁴னஞ்ஜய || 7||

ஸ்ருʼஷ்டி-க³ர்ப⁴ நமஸ்துப்⁴யம்ʼ ஸு²சிஸ்²ரவ​: ப்ருʼது²ஸ்²ரவ​: |
நமோ ஹிரண்ய-க³ர்பா⁴ய பத்³ம-க³ர்பா⁴ய தே நம​: || 8||

நம​: கமல-நேத்ராய கால-நேத்ராய தே நம​: |
காலநாப⁴ நமஸ்துப்⁴யம்ʼ மஹாநாப⁴ நமோ நம​: || 9||

வ்ருʼஷ்டி-மூல மஹாமூல மூலாவாஸ நமோ(அ)ஸ்து தே |
த⁴ர்மாவாஸ ஜலாவாஸ ஸ்ரீனிவாஸ நமோ(அ)ஸ்து தே || 10||

த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷ ப்ரஜாத்⁴யக்ஷ லோகாத்⁴யக்ஷ நமோ நம​: |
ஸேனாத்⁴யக்ஷ நமஸ்துப்⁴யம்ʼ காலாத்⁴யக்ஷ நமோ(அ)ஸ்து தே || 11||

க³தா³த⁴ர ஸ்²ருதித⁴ர சக்ரதா⁴ரின் ஸ்²ரியோத⁴ர |
வனமாலா-த⁴ர ஹரே நமஸ்தே த⁴ரணீத⁴ர || 12||

ஆர்சிஷேண மஹாஸேன நமஸ்தே(அ)ஸ்து புருஷ்டுத |
ப³ஹுகல்ப மஹாகல்ப நமஸ்தே கல்பனாமுக² || 13||

ஸர்வாத்மன் ஸர்வக³ விபோ⁴ விரிஞ்சே ஸ்²வேத கேஸ²வ |
நீல ரக்த மஹானீல அனிருத்³த⁴ நமோ(அ)ஸ்து தே || 14||

த்³வாத³ஸா²த்மக காலாத்மன் ஸாமாத்மன் பரமாத்மக |
வ்யோமகாத்மக ஸுப்³ரஹ்மன் பூ⁴தாத்மக நமோ(அ)ஸ்து தே || 15||

ஹரிகேஸ² மஹாகேஸ² கு³டா³கேஸ² நமோ(அ)ஸ்து தே |
முஞ்ஜகேஸ² ஹ்ருʼஷீகேஸ² ஸர்வநாத² நமோ(அ)ஸ்து தே || 16||

ஸூக்ஷ்ம ஸ்தூ²ல மஹாஸ்தூ²ல மஹாஸூக்ஷ்ம ஸு²ப⁴ங்கர |
ஸ்²வேத-பீதாம்ப³ர-த⁴ர நீலவாஸ நமோ(அ)ஸ்து தே || 17||

குஸே²ஸ²ய நமஸ்தே(அ)ஸ்து பத்³மேஸ²ய ஜலேஸ²ய |
கோ³விந்த³-ப்ரீதி-கர்தா ச ஹம்ʼஸ - பீதாம்ப³ர-ப்ரிய || 18||

அதோ⁴க்ஷஜ நமஸ்துப்⁴யம்ʼ ஸீரத்⁴வஜ ஜனார்த்த³ன |
வாமனாய நமஸ்தே(அ)ஸ்து நமஸ்தே மது⁴ஸூத³ன || 19||

ஸஹஸ்ர-ஸீ²ர்ஷாய நமோ ப்³ரஹ்ம - ஸீ²ர்ஷாய தே நம​: |
நம​: ஸஹஸ்ர-நேத்ராய ஸோம-ஸூர்யா (அ) நலேக்ஷண || 20||

நமஸ்²  சா(அ)த²ர்வ - ஸி²ரஸே மஹாஸீ²ர்ஷாய தே நம​: |
நமஸ்தே த⁴ர்ம - நேத்ராய மஹாநேத்ராய தே நம​: || 21||

நம​: ஸஹஸ்ர - பாதா³ய ஸஹஸ்ர - பு⁴ஜ - மன்யவே |
நமோ யஜ்ஞ - வராஹாய மஹாரூபாய தே நம​: || 22||

நமஸ்தே விஸ்²வ-தே³வாய விஸ்²வாத்மன் விஸ்²வ-ஸம்ப⁴வ |
விஸ்²வரூப நமஸ்தே(அ)ஸ்து த்வத்தோ விஸ்²வம்ʼ அபூ⁴தி³த³ம்  || 23||

ந்யக்³ரோத⁴ஸ் த்வம்ʼ மஹாஸா²க²ஸ் த்வம்ʼ மூல குஸுமார்சித​: |
ஸ்கந்த⁴ பத்ராங்குர லதா பல்லவாய நமோ(அ)ஸ்து தே || 24||

மூலம்ʼ தே ப்³ராஹ்மணா ப்³ரஹ்மன் ஸ்கந்த⁴ஸ் தே க்ஷத்ரியா​: ப்ரபோ⁴ |
வைஸ்² யா​: ஸா²கா² த³லம்ʼ ஸூ²த்³ரா வனஸ்பதே நமோ(அ)ஸ்து தே || 25||

ப்³ராஹ்மணா​: ஸா(அ)க்³னயோ வக்த்ரா​: தோ³ர்த³ண்டா³​: ஸாயுதா⁴ ந்ருʼபா​: |
பார்ஸ்²வாத்³ விஸ²ஸ்² சோருயுகா³ஜ் ஜாதா​: ஸூ²த்³ராஸ்² ச பாத³த​: || 26||

நேத்ராத்³ பா⁴னுர் அபூ⁴த் துப்⁴யம்ʼ பத்³ப்⁴யாம்ʼ பூ⁴​: ஸ்²ரோத்ரயோர் தி³ஸ²​: |
நாப்⁴யா ஹ்யபூ⁴த்³ அந்தரிக்ஷம்ʼ ஸ²ஸா²ங்கோ மனஸஸ் தவ || 27||

ப்ராணாத்³ வாயு​: ஸமப⁴வத் காமாத்³ ப்³ரஹ்மா பிதாமஹ​: |
க்ரோதா⁴த் த்ரிநயனோ ருத்³ர​: ஸீ²ர்ஷ்ணோ​: த்³யௌ​: ஸமவர்தத || 28||

இந்த்³ராக்³னீ வத³னாத் துப்⁴யம்ʼ பஸ²வோ மல - ஸம்ப⁴வா​: |
ஓஷத்⁴யோ ரோம ஸம்பூ⁴தா விராஜஸ் த்வம்ʼ நமோ(அ)ஸ்து தே || 29||

புஷ்பஹாஸ நமஸ்தே(அ)ஸ்து மஹாஹாஸ நமோ(அ)ஸ்து தே |
ஓங்காரஸ் த்வம்ʼ வஷட்காரோ வௌஷட் த்வம்ʼ ச ஸ்வதா⁴ ஸுதா⁴ || 30||

ஸ்வாஹாகார நமஸ்துப்⁴யம்ʼ ஹந்தகார நமோ(அ)ஸ்து தே |
ஸர்வாகார நிராகார வேதா³கார நமோ(அ)ஸ்து தே || 31||

த்வம்ʼ ஹி வேத³மயோ தே³வ​: ஸர்வ - தே³வ - மயஸ் ததா² |
ஸர்வ-தீர்த²-மயஸ்² சைவ ஸர்வ-யஜ்ஞ-மயஸ் ததா² || 32||

நமஸ்தே யஜ்ஞ-புருஷ யஜ்ஞ-பா⁴க³-பு⁴ஜே நம​: |
நம​: ஸஹஸ்ர-தா⁴ராய ஸ²த-தா⁴ராய தே நம​: || 33||

பூ⁴ர்பு⁴வ​: ஸ்வ​: ஸ்வரூபாய கோ³தா³யாம்ருʼத தா³யினே |
ஸுவர்ண-ப்³ரஹ்ம-தா³த்ரே ச ஸர்வ-தா³த்ரே ச தே நம​: || 34||

ப்³ரஹ்மேஸா²ய நமஸ்துப்⁴யம்ʼ ப்³ரஹ்மாதே³ ப்³ரஹ்மரூப த்⁴ருʼக் |
பரப்³ரஹ்ம நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸ²ப்³த³-ப்³ரஹ்ம நமோ(அ)ஸ்து தே || 35||

வித்³யாஸ் த்வம்ʼ வேத்³ய-ரூபஸ் த்வம்ʼ வேத³னீயஸ் த்வமேவ ச |
பு³த்³ தி⁴ஸ் த்வம்ʼ அபி போ³த்⁴யஸ்² ச போ³த⁴ஸ் த்வம்ʼ ச நமோ(அ)ஸ்து தே || 36||

ஹோதா ஹோமஸ்² ச ஹவ்யம்ʼ ச ஹூயமானஸ்² ச ஹவ்யவாட் |
பாதா போதா ச பூதஸ்² ச பாவனீயஸ்² ச ஓம்ʼ நம​: || 37||

ஹந்தா ச ஹன்யமானஸ்²  ச ஹ்ரியமாணஸ் த்வமேவ ச |
ஹர்த்தா நேதா ச நீதிஸ்² ச பூஜ்யோ(அ)க்³ர்யோ விஸ்²வ-தா⁴ர்யஸி || 38||

ஸ்ருக் ஸ்ருவௌ பரதா⁴மாஸி கபாலோ லூக²லோ(அ)ரணி​: |
யஜ்ஞ-பாத்ராரணேயஸ் த்வம்ʼ ஏகதா⁴ ப³ஹுதா⁴ த்ரிதா⁴ || 39||

யஜ்ஞஸ் த்வம்ʼ யஜமானஸ் த்வம்ʼ ஈட்³யஸ் த்வமஸி யாஜக​: |
ஜ்ஞாதா ஜ்ஞேயஸ் ததா² ஜ்ஞானம்ʼ த்⁴யேயோ த்⁴யாதா(அ)ஸி சேஸ்²வர​: || 40||

த்⁴யான யோக³ஸ்² ச யோகீ³ ச க³திர் மோக்ஷோ த்⁴ருʼதி​: ஸுக²ம் |
யோகா³ங்கா³னி த்வமீஸா²ன​: ஸர்வக³ஸ் த்வம்ʼ நமோ(அ)ஸ்து தே || 41||

ப்³ரஹ்மா ஹோதா ததோ²த்³கா³தா ஸாம யூபோ(அ)த² த³க்ஷிணா |
தீ³க்ஷா த்வம்ʼ த்வம்ʼ புரோடா³ஸ²ஸ் த்வம்ʼ பஸு²​: பஸு²வாஹ்யஸி || 42||

கு³ஹ்யோ தா⁴தா ச பரம​: ஸி²வோ நாராயணஸ் ததா² |
மஹாஜனோ நிரயன​: ஸஹஸ்ரா(அ)ர்கேந்து³ ரூபவான் || 43||

த்³வாத³ஸா²ரோ(அ)த² ஷண்ணாபி⁴ஸ் த்ரிவ்யூஹோ த்³வியுக³ஸ் ததா² |
காலசக்ரோ ப⁴வானீஸோ² நமஸ்தே புருஷோத்தம​: || 44||

பராக்ரமோ விக்ரமஸ் த்வம்ʼ ஹயக்³ரீவோ ஹரீஸ்²வர​: |
நரேஸ்²வரோ(அ)த² ப்ரஹ்மேஸ²​: ஸூர்யேஸ²ஸ் த்வம்ʼ நமோ(அ)ஸ்து தே || 45||

அஸ்²வ - வக்த்ரோ மஹாமேதா⁴​: ஸ²ம்பு⁴​: ஸு²க்ர​: ப்ரப⁴ஞ்ஜன​: |
மித்ரா வருண மூர்திஸ் த்வம்ʼ அமூர்திர் அனக⁴​: பர​: || 46||

ப்ராக்³வம்ʼஸ²காயோ பூ⁴தாதி³ர் மஹாபூ⁴தோ(அ)ச்யுதோ த்³விஜ​: |
த்வம்ʼ ஊர்த்⁴வகர்த்தா ஊர்த்⁴வஸ்² ச ஊர்த்⁴வரேதா நமோ(அ)ஸ்து தே || 47||

மஹாபாதகஹா த்வம்ʼ ச உபபாதகஹா ததா² |
அனீஸ²​: ஸர்வ - பாபேப்⁴யஸ்  த்வாமஹம்ʼ ஸ²ரணம்ʼ க³த​: || 48||

||  ப²லஸ்²ருʼதி​: ||

இத்யேதத் பரமம்ʼ ஸ்தோத்ரம்ʼ ஸர்வ பாப ப்ரமோசனம் |
மஹேஸ்²வரேண கதி²தம்ʼ வாரணாஸ்யாம்ʼ புரா முனே ||  49||

கேஸ²வஸ்யாக்³ரதோ க³த்வா ஸ்னாத்வா தீர்தே² ஸிதோத³கே |
உபஸா²ந்தஸ் ததா² ஜாதோ ருத்³​  ர: பாப வஸா²த் தத​: || 50||

ஏதத் பவித்ரம்ʼ த்ரிபுரக்⁴ன பா⁴ஷிதம் பட²ன் நரோ விஷ்ணுபரோ மஹர்ஷே |
விமுக்த பாபோ ஹயுபஸா²ந்த மூர்தி​: ஸம்பூஜ்யதே தே³வவரை​: ப்ரஸித்³தை⁴​:  || 51||

||  இதி ஸ்ரீவாமன மஹாபுராணே பாப ப்ரஸ²மன ஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம்  ||

No comments:

Post a Comment