Wednesday, January 9, 2013

Sri Rama Bhujanga Stotram - ஸ்ரீ ராமபுஜங்க³ ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம்||  ஸ்ரீ ராமபுஜங்க³ ஸ்தோத்ரம் ||

விஸு²த்³தம் பரம் ஸச்சிதா³னந்த³ரூபம்
கு³ணாதாரமாதாரஹீனம் வரேண்யம் |
மஹாந்தம் விபாந்தம் கு³ஹாந்தம் கு³ணாந்தம்
ஸுகா²ந்தம்  ஸ்வயம் தாம ராமம் ப்ரபத்³யே  || 1 ||

ஸி²வம்  நித்யமேகம்  விபும்  தாரகாக்²யம்
ஸுகா²காரமாகாரஸூ²ன்யம்  ஸுமான்யம்  |
மஹேஸ²ம்  கலேஸ²ம்  ஸுரேஸ²ம்  பரேஸ²ம்
நரேஸ²ம்  நிரீஸ²ம்  மஹீஸ²ம்  ப்ரபத்³யே  || 2 ||

யதா³வர்ணயத்கர்ணமூலே(அ)ந்தகாலே
ஸி²வோ ராம ராமேதி ராமேதி காஸ்²யாம் |
ததே³கம்  பரம்  தாரக ப்³ரஹ்மரூபம்
பஜே(அ)ஹம்  பஜே(அ)ஹம்  பஜே(அ)ஹம்  பஜே(அ)ஹம் || 3 ||

மஹாரத்னபீடே² ஸு²பே கல்பமூலே
ஸுகா²ஸீனமாதி³த்யகோடிப்ரகாஸ²ம்|
ஸதா³ ஜானகீ லக்ஷ்மணோபேதமேகம்
ஸதா³ ராமசந்த்³ரம் பஜே(அ)ஹம்  பஜே(அ)ஹம்  ||  4 ||

க்வணத்³ ரத்ன மஞ்ஜீர பாதா³ரவிந்த³ம்
லஸன்மேக²லாசாருபீதாம்ப³ராட்யம்  |
மஹாரத்ன ஹாரோல்லஸத் ‌கௌஸ்துபாங்க³ம்
நத³ச்சஞ்சரீமஞ்ஜரீலோலமாலம்  ||  5 ||

லஸச்சந்த்³ரிகாஸ்மேரஸோ²ணாதராபம்
ஸமுத்³யத்பதங்கே³ந்து³கோடிப்ரகாஸ²ம் |
நமத்³ ப்³ரஹ்ம ருத்³ராதி³ கோடீரரத்ன-
ஸ்ஃபு²ரத்காந்தி நீராஜனாராதி தாங்க்ரிம்  ||  6  ||

புர:ப்ராஞ்ஜலீன் ஆஞ்ஜனேயாதி³பக்தான்‌
ஸ்வசின்முத்³ரயா பத்³ரயா போ³தயந்தம்‌|
பஜே(அ)ஹம்  ஜே(அ)ஹம்  ஸதா³ ராமசந்த்³ரம்
த்வத³ன்யம்  ந மன்யே ந மன்யே ந மன்யே  ||  7  ||

யதா³ மத்ஸமீபம் க்ரு தாந்த: ஸமேத்ய
ப்ரசண்ட³ப்ரகோபைர்படைர்பீஷயேன்மாம்|
ததா³விஷ்கரோஷி த்வதீ³யம்  ஸ்வரூபம்
ததா³பத்ப்ரணாஸ²ம்  ஸகோத³ண்ட³பா³ணம்  ||  8  ||

நிஜே மானஸே மந்தி³ரே ஸந்நிதேஹி
ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ப்ரபோ  ராமசந்த்³ |
ஸஸௌமித்ரிணா கைகேயீநந்த³னேன
ஸ்வஸ²க்த்யானுபக்த்யா ச ஸம்ஸேவ்யமான  ||  9  ||

ஸ்வபக்தாக்³ரக³ண்யை: கபீஸை²ர்மஹீஸை²-
ரனீகைரனேகைஸ்²ச ராம ப்ரஸீத³ |
நமஸ்தே நமோ(அ)ஸ்த்வீஸ² ராம ப்ரஸீத³
ப்ரஸா²தி ப்ரஸா²தி ப்ரகாஸ²ம் ப்ரபோ மாம்    ||  10  ||

த்வமேவாஸி தை³வம் பரம் மே யதே³கம்
ஸுசைதன்யமேதத்த்வத³ன்யம்  ந மன்யே|
யதோ(அ)பூத³மேயம் வியத்³வாயுதேஜோ-
ஜலோர்வ்யாதி³கார்யம் சரம் சாசரம்   ||  11  ||

நம: ஸச்சிதா³னந்த³ரூபாய தஸ்மை
நமோ தே³வதே³வாய ராமாய துப்யம் |
நமோ ஜானகீஜீவிதேஸா²ய துப்யம்
நம: புண்ட³ரீகாயதாக்ஷா²ய துப்யம்   ||  12  ||

நமோ பக்தியுக்தானுரக்தாய துப்யம்
நம: புண்யபுஞ்ஜைகலப்யாய துப்யம் |
நமோ வேத³ வேத்³யாய ச ஆத்³யாய துப்யம்
நம: ஸுந்த³ராயேந்தி³ராவல்லபாய  ||  13  ||

நமோ விஸ்²வகர்த்ரே நமோ விஸ்²வஹர்த்ரே
நமோ விஸ்²வபோக்த்ரே நமோ விஸ்²வமாத்ரே |
நமோ விஸ்²வநேத்ரே நமோ விஸ்²வஜேத்ரே
நமோ விஸ்²வபித்ரே நமோ விஸ்²வமாத்ரே   ||  14  ||

நமஸ்தே நமஸ்தே ஸமஸ்தப்ரபஞ்ச -
ப்ரபோகப்ரயோக ப்ரமாண ப்ரவீண  |
மதீயம் மநஸ்த்வத்பதத்வந்த்வஸேவாம்
விதாதும் ப்ரவ்ருத்தம் ஸுசைதன்யஸித்யை    || 15  ||

ஸி²லாபி த்வத³ங்க்ரிக்ஷ²மா ஸங்கி³ரேணு-
ப்ரஸாதா³த்³தி  சைதன்யமாதத்த ராம |
நரஸ்த்வத்பத³த்³வந்த்³வஸேவாவிதாநாத்-
ஸுசைதன்யமேதேதீதி கிம் சித்ரமத்³   ||  16 ||

பவித்ரம்  சரித்ரம்  விசித்ரம்  த்வதீ³யம்
நரா யே ஸ்மரந்த்யன்வஹம்  ராமசந்த்³ |
பவந்தம்  பவாந்தம்  பரந்தம்  ஜந்தோ
லபந்தே க்ருதாந்தம் ந பச்²யந்த் யதோ(அ)ந்தே  ||  17  ||

ஸ புண்ய: ஸ க³ண்ய: ச²ரண்யோ மமாயம்
நரோ வேத³ யோ தே³வசூடா³மணிம்  த்வாம்  |
ஸதா³காரமேகம்  சிதா³னந்த³ரூபம்
மனோவாக³³ம்யம்  பரந்தாம ராம  ||  18  ||

ப்ரசண்ட³ப்ரதாபப்ரபாவாபிபூத-
ப்ரபூதாரிவீர ப்ரபோ  ராமசந்த்³  |
³லம்  தே கத²ம் வர்ண்யதே(அ)தீவ பா³ல்யே
யதோ(அ)க²ண்டி³ சண்டீ³²கோத³ண்ட³³ண்ட³:  ||  19  ||

³²க்³ரீவமுக்³ரம்  ஸபுத்ரம்  ஸமித்ரம்
ஸரித்³து³ர்க³மத் யஸ்த்த²ரக்ஷோ²  ³ணேச²ம் |
பவந்தம் வினா ராம வீரோ நரோ வா(அ)ஸுரோ
வா(அ)மரோ வா ஜயேத்கஸ்த்ரிலோக்யாம்   ||  20  ||

ஸதா³ ராம ராமேதி ராமாம்ருதம் தே
ஸதா³ராமமானந்த³ நிஷ்யந்த³கந்த³ம்|
பிப³ந்தம்  நமந்தம்  ஸுத³ந்தம்  ஹஸந்தம்
ஹனூமந்தமந்தர்பஜே தம்  நிதாந்தம்   ||  21  ||

ஸதா³ ராம ராமேதி ராமாம்ருதம் தே
ஸதா³ராமமானந்த³நிஷ்யந்த³கந்த³ம் |
பிப³ந்நந்வஹம்  நந்வஹம்  நைவ ம்ருத்யோர்
பி³பேமி ப்ரஸாதா³³ஸாதா³த்தவைவ  ||  22  ||

அஸீதாஸமேதைரகோத³ண்ட³பூஷை²-
ரஸௌமித்ரிவந்த்³யைரசண்ட³ப்ரதாபை: |
அலங்கேச²காலைர ஸுக்³ரீவமித்ரை-
ரராமாபிதேயைரலம் தே³வதைர்ந:  ||  23  ||

அவீராஸநஸ்த்தை²ரசின்முத்³ரிகாட்யை-
ரபக்தாஞ்ஜனேயாதி³ தத்வப்ரகாஸை²:   |
அமந்தா³ரமூலைரமந்தா³ரமாலை-
ரராமாபிதேயைரலம் தே³வதைர்ந: ||  24  ||

அஸிந்துப்ரகோபைரவந்த்³யப்ரதாபை-
ரப³ந்துப்ரயாணைரமந்த³ஸ்மிதாட்யை:  |
அத³ண்ட³ப்ரவாஸைரக²ண்ட³ப்ரபோ³தை-
ரராமாபிதே³யைரலம் தே³வதைர்ந:  ||  25 ||

ஹரே ராம ஸீதாபதே ராவணாரே
²ராரே முராரே(அ)ஸுராரே பரேதி |
லபந்தம்  நயந்தம்  ஸதா³ காலமேவம்
ஸமாலோகயாலோகயாஸே²ஷப³ந்தோ  ||  26  ||

நமஸ்தே ஸுமித்ராஸுபுத்ராபிவந்த்³
நமஸ்தே ஸதா³ கைகயீநந்த³னேட்³ |
நமஸ்தே ஸதா³ வானராதீச²வந்த்³
நமஸ்தே நமஸ்தே ஸதா³ ராமசந்த்³  ||  27  ||

ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ப்ரசண்ட³ப்ரதாப
ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ப்ரசண்டா³ரிகால |
ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ப்ரபன்னாநுகம்பிந்‌
ப்ரஸீத³ ப்ரஸீத³ ப்ரபோ  ராமசந்த்³  ||  28  ||

புஜங்க³ப்ரயாதம்  பரம்  வேத³ஸாரம்
முதா³ ராமசந்த்³ரஸ்ய பக்த்யா ச நித்யம்  |
பட²ன்‌ ஸந்ததம்  சிந்தயன்‌ ஸ்வாந்தரங்கே³
ஸ ஏவ ஸ்வயம் ராமசந்த்³: ஸ தன்ய:  ||  29  ||

||  இதி ஸ்ரீச²ங்கராசார்ய விரசிதம் ஸ்ரீராமபுஜங்க³ ப்ரயாத ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்||


No comments:

Post a Comment