Friday, October 19, 2012

Indrakshi Stotra - இந்த்³ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம்


|| இந்த்³ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம் ||

ஸ்ரீ க³ணேஸா²ய நம:|

பூர்வ நியாஸ:
அஸ்ய ஸ்ரீ இந்த்³ராக்ஷீ ஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ச²சீபுரந்த³ர ரிஷி:
அனுஷ்டுப் ச²ந்த³: இந்த்³ராக்ஷீ து³ர்கா³ தே³வதா, லக்ஷ்மீர் பீ³ஜம்,
புவனேஸ்²வரீ ச²க்தி: பவானீ கீலகம்
இந்த்³ராக்ஷீ - ப்ரஸாத³ - ஸித்³த்யர்தே²  ஜபே வினியோக³:

கர நியாஸ:
ஓம் இந்த்³ராக்ஷீம் அங்கு³ஷ்டா²ப்யாம் நம: |
ஓம் மஹாலக்ஷ்மீம் தர்ஜனீப்யாம் நம: |
ஓம் மாஹேஸ்²வரீம் மத்யமாப்யாம் நம: |
ஓம் அம்பு³ஜாக்ஷீம் அனாமிகாப்யாம் நம: |
ஓம் காத்யாயனீம் கனிஷ்டி²காப்யாம் நம: |
ஓம் கௌமாரீம் கரதல கரப்ருஷ்டா²ப்யாம் நம: |

அங்க³ நியாஸ:
ஓம்  இந்த்³ராக்ஷீம் ஹ்ருத³யாய நம: |
ஓம் மஹாலக்ஷ்மீம் சி²ரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் மாஹேஸ்²வரீம் சி²கா²யை வஷட் |
ஓம் அம்பு³ஜாக்ஷீம் கவசாய ஹும் |
ஓம் காத்யாயனீம் நேத்ர த்ரயாய வௌஷட் |
ஓம் கௌமாரீம் அஸ்த்ராய ப²ட் |
ஓம் பூர்ப்புவஸ்: ஸ்வரோம் இதி தி³க்³ப³ந்த: ||

த்யானம்
நேத்ராணாம்  த³ச²பி சதை: பரிவ்ருதா - மத்யுக்³ர - சர்மாம்ப³ராம்
ஹேமாபாம்  மஹதீம் விலம்பி³த சி²கா²- மாமுக்த - கேஸா²ன்விதாம் |
கண்டா மண்டி³த - பாத³பத்³ம யுக³லாம்  நாகே³ந்த்³ர - கும்பஸ்தனீம்
இந்த்³ராக்ஷீம் - பரிசிந்தயாமி மனஸா ஸர்வார்த்த ஸித்திப்ரதா³ம் ||

இந்த்³ராக்ஷீம் -  த்³விபுஜாம் தே³வீம் பீத வஸ்த்ர த்³வயான்விதாம் |
வாமஹஸ்தே வஜ்ரதராம்  த³க்ஷிணேன வர-ப்ரதா³ம் ||
இந்த்³ராக்ஷீம் சிவயுவதீம்  நானாலங்கார-பூஷிதாம் |
ப்ரஸன்ன - வத³னாம் - போஜாம் அப்ஸரோக³ண - ஸேவிதாம் ||

த்³விபுஜாம் ஸௌம்யவத³னாம் பாஸா²ங்குஸ²தராம் பரா |
த்ரைலோக்யமோஹினீம் தே³வீ  இந்த்³ராக்ஷீ நாமகீர்திதாம் ||

பீதாம்ப³ராம்  வஜ்ர- தரைக - ஹஸ்தாம் நானாவிதாலங்காரணாம் ப்ரஸன்னாம் |
த்வாம் - அப்ஸரஸ்ஸேவித-பாத³பத்³மாம் இந்த்³ராக்ஷீ வந்தே³
ஸி²வ தர்மபத்னீம் ||

இந்த்³ராதி³பி: ஸுரைர்வந்த்³யாம் வந்தே³ ஸ²ங்கரவல்லபாம் |
ஏவம் த்யாத்வா மஹாதே³வீம் ஜபேத் ஸர்வார்த² ஸித்³தயே ||

லம் ப்ருதி²வ்யாத்மனே க³ந்தம் ஸமர்ப்பயாமி | 
ஹம் ஆகாஸா²த்மனே புஷ்பை: பூஜயாமி |
யம் வாய்வாத்மனே தூபமாக்ராபயாமி | 
ரம் அக்³ன்யாத்மனே தீ³பம் த³ர்ஸ²யாமி |
வம் அம்ருதாத்மனே அம்ருதம் மஹாநைவேத்³யம்  நிவேத³யாமி |
ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசார-பூஜாம் ஸமர்ப்பயாமி |

வஜ்ரிணீ பூர்வத: பாது சாக்³னேய்யாம்  பரமேஸ்²வரீ |
த³ண்டி³னீ த³க்ஷிணே பாது நைர்ரூத்யாம் பாது க²ட்³கி³னீ  || 1 ||

பஸ்²சிமே பாஸ²தாரீ ச த்வஜஸ்தா² வாயு-தி³ங்முகே² |
கௌமோத³கீ ததோ²தீ³ச்யாம் பாத்வைஸா²ன்யாம் மஹேஸ்²வரீ || 2 ||

உர்த்வதே³ஸே²  பத்³மினீ மா-மதஸ்தாத் பாது வைஷ்ணவீ|
ஏவம் த³ஸ² - தி³ஸோ² ரக்ஷேத் ஸர்வதா³ புவனேஸ்²வரீ  || 3 ||

இந்த்³ர உவாச |
இந்த்³ராக்ஷீ நாம ஸா தே³வீ தை³வதை: ஸமுதா³ஹ்ருதா |
கௌ³ரீ ஸா²கம்பரீ தே³வீ து³ர்கா³ நாம்னீதி விஸ்²ருதா  || 4 |
|
நித்யானந்தா³ நிராஹாரா நிஷ்கலாயை நமோ(அ)ஸ்து தே |
காத்யாயனீ மஹாதே³வீ சந்த்³ரகண்டா மஹாதபா:   || 5 ||

ஸாவித்ரீ ஸா ச கா³யத்ரீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மவாதி³னீ  |
நாராயணீ பத்³ரகாளீ ருத்³ராணீ க்ருஷ்ணபிங்க³லா   || 6 ||

அக்³னி-ஜ்வாலா ரௌத்³ர-முகீ²  காலராத்ரிஸ் தபஸ்வினீ |
மேகஸ்வனா ஸஹஸ்ராக்ஷீ விகாராங்கீ³  ஜடோ³த³ரீ  || 7 ||

மஹோத³ரீ முக்தகேஸீ²  கோரரூபா மஹாப³லா |
அஜிதா பத்³ரதா³(அ)நந்தா ரோக³ஹர்த்ரீ ஸி²வப்ரதா³ || 8 ||

சி²வதூ³தீ கராலீ ச ப்ரத்யக்ஷ - பரமேஸ்²வரீ |
இந்த்³ராணீ இந்த்³ரரூபா ச இந்த்³ரச²க்தி: பராயணீ   ||  9||

ஸதா³  ஸம்மோஹினீ தே³வீ ஸுந்த³ரீ புவனேஸ்²வரீ |
ஏகாக்ஷரீ பரப்³ரஹ்மீ - ஸ்தூ²ல ஸூக்ஷ்ம ப்ரவர்தினீ   || 10 ||

ரக்ஷாகரீ ரக்தத³ந்தா ரக்தமால்யாம்ப³ரா பரா|
மஹிஷாஸுர-ஹந்த்ரீ ச சாமுண்டா³ க²ட்³க³தாரிணீ||  11||

வாராஹீ நாரஸிம்ஹீ ச பீமா பைரவ நாதி³னீ  |
ஸ்²ருதி: ஸ்ம்ருதிர் த்ருதிர் மேதா வித்³யா லக்ஷ்மீ: ஸரஸ்வதீ  || 12 ||

அனந்தா விஜயா(அ)பர்ணா மானஸ்தோகா(அ)பராஜிதா|
பவானீ பார்வதீ து³ர்கா³ ஹைமவத்யம்பி³கா சி²வா    || 13 ||

சி²வா பவானீ ருத்³ராணீ ஸ²ங்கரார்த - ச²ரீரிணீ  |
ஐராவத  க³ஜாரூடா வஜ்ரஹஸ்தா வரப்ரதா³   || 14 ||

நித்யா ஸகல-கல்யாணீ ஸர்வைச்²வர்ய - ப்ரதா³யினீ |
தா³க்ஷாயணீ பத்³மஹஸ்தா பாரதீ ஸர்வமங்க³ளா  || 15 ||

கல்யாணீ ஜனனீ து³ர்கா³ ஸர்வது³க்க³  வினாசி²னீ |
இந்த்³ராக்ஷீ ஸர்வபூதேசீ²  ஸர்வரூபா மனோன்மனீ  || 16 ||

மஹிஷமஸ்தக-ந்ருத்ய-வினோத³ன-ஸ்பு²ரன் மணி-நூபுர-பாது³கா |
ஜனன-ரக்ஷண-மோக்ஷ விதாயினீ ஜயது ஸு²ம்ப-நிஸு²ம்ப நிஷூதி³னீ || 17 ||

ஸர்வமங்க³ள - மாங்க³ல்யே சி²வே ஸர்வார்த²-ஸாதிகே|
ச²ரண்யே த்ர்யம்ப³கே தே³வி நாராயணி நமோ(அ)ஸ்துதே  || 18 ||

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் இந்த்³ராக்ஷ்யை நம:|  ஓம் நமோ பக³வதி,
இந்த்³ராக்ஷி, ஸர்வஜன - ஸம்மோஹினி, காலராத்ரி, நாரஸிம்ஹி, 
ஸர்வ ஸ ²த்ரு ஸம்ஹாரிணி | அநலே, அபயே, அஜிதே, அபராஜிதே.
மஹாஸிம்ஹவாஹினி, மஹிஷாஸுரமர்த்தி³னி |  ஹன ஹன,
மர்த்த³ய மர்த்த³ய, மாரய மாரய, ஸோ²ஷய ஸோ²ஷய,
தா³ஹய தா³ஹய, மஹாக்³ரஹான் ஸம்ஹர ஸம்ஹர  || 19 ||

யக்ஷ க்³ரஹ-ராக்ஷஸ க்³ரஹ-ஸ்கந்த க்³ரஹ-வினாயக க்³ரஹ -
பா³ல க்³ரஹ -குமார க்³ரஹ -  பூத க்³ரஹ - ப்ரேத க்³ரஹ - பிசா²ச க்³ரஹ - கூஷ்மாண்ட க்ரஹ ஆதீ³ன் மர்த்த³ய மர்த்த³ய    || 20 ||

பூதஜ்வர - ப்ரேதஜ்வர - பிசா²ச ஜ்வரான் ஸம்ஹர ஸம்ஹர |
தூமபூதான் ஸந்த்³ராவய ஸந்த்³ராவய | 
சி²ரஸ்² சூல - கடிஸூ²ல - அங்க³ஸூ²ல - பார்ச்²வ ஸூ²ல -
பாண்டு³ ரோகா³தீ³ன் ஸம்ஹர ஸம்ஹர    || 21 || 

ய-ர-ல-வ-ச²-ஷ-ஸ-ஹ, ஸர்வக்³ரஹான் தாபய தாபய, ஸம்ஹர ஸம்ஹர,
ச்சே²த³ய ச்சே²த³ய ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம்  ப²ட் ஸ்வாஹா   || 22 ||

கு³ஹ்யாத் - கு³ஹ்ய-கோ³ப்த்ரீ த்வம் க்³ருஹாணாஸ் மத்க்ருதம் ஜபம் |
ஸித்³திர்பவது மே தே³வி த்வத்ப்ரஸாதா³ன்மயி ஸ்தி²ரா   || 23 ||

ப²லஸ்²ருதி:
நாராயண உவாச ||
ஏவம் நாமவரைர்தே³வீ ஸ்துதா ஸ²க்ரேண தீமதா|
ஆயுராரோக்³யமைஸ்²வர்யமபம்ருத்யு-பயாபஹம்||  1||
வரம் ப்ராதா³ன்மஹேந்த்³ராய தே³வராஜ்யம் ச ஸா²ஸ்²வதம்|
இந்த்³ரஸ்தோத்ரமித³ம் புண்யம் மஹதை³ஸ்²வர்ய-காரணம்||  2||
க்ஷயாபஸ்மார-குஷ்டா²தி³-தாபஜ்வர-நிவாரணம்|
சோர-வ்யாக்ர-பயாரிஷ்ட²-வைஷ்ணவ-ஜ்வர-வாரணம்   || 3 ||
மாஹேஸ்²வர மஹாமாரீ-ஸர்வஜ்வர-நிவாரணம் |
சீ²த-பைத்தக-வாதாதி³-ஸர்வரோக³-நிவாரணம்   || 4 ||
ஸ²தமாவர்தயேத்³த³ஸ்து முச்யதே வ்யாதிப³ந்தனாத்  |
ஆவர்தன-ஸஹஸ்ராத்து லபதே வாஞ்சி²தம் ப²லம்   || 5 ||
ராஜானம் ச ஸமாப்னோதி இந்த்³ராக்ஷீம் நாத்ர ஸம்ஸ²ய |
நாபிமாத்ரே ஜலே ஸ்தி²த்வா ஸஹஸ்ர பரிஸங்க்²யயா   || 6 ||
ஜபேத்ஸ்தோத்ரமித³ம் மந்த்ரம் வாசாஸித்³திர் பவேத்³ த்ருவம்|
ஸாயம்ப்ராத: படே²ன்னித்யம் ஷண்மாஸை: ஸித்³திருச்யதே   || 7 ||
ஸம்ʼவத்ஸரமுபாஸ்²ரித்ய ஸர்வகாமார்த²ஸித்³தயே |
அனேன விதினா பக்த்யா மந்த்ரஸித்³தி: ப்ரஜாயதே      || 8 ||
ஸந்துஷ்டா ச பவேத்³ தே³வீ ப்ரத்யக்ஷா ஸம்ப்ரஜாயதே |
அஷ்டம்யாம் ச சதுர்த³ஸ்²யாமித³ம் ஸ்தோத்ரம் படே²ன் நர:   || 9 ||
தாவதஸ்தஸ்ய நஸ்²யந்தி விக்னஸங்க்²யா ந ஸம்ஸ²ய:|
காராக்³ருஹே யதா³ ப³த்³தோ மத்யராத்ரே ததா³ ஜபேத்||  10||
தி³வஸத்ரயமாத்ரேண முச்யதே நாத்ர ஸம்ʼஸ²ய: |
ஸகாமோ ஜபதே ஸ்தோத்ரம் மந்த்ர பூஜாவிசாரத:  || 11 ||
பஞ்சாதி கைர்த³ஸா²தி³த்யைரியம் ஸித்³திஸ்து ஜாயதே |
ரக்தபுஷ்பை ரக்தவஸ்த்ரை ரக்தசந்த³னசர்சிதை:   || 12 ||
தூபதீ³பைஸ்²ச நைவேத்³யை: ப்ரஸன்னா பக³வதீ பவேத் |
ஏவம் ஸம்பூஜ்ய இந்த்³ராக்ஷீமிந்த்³ரேண பரமாத்மனா   || 13 ||
வரம் லப்³தம் தி³தே: புத்ரா பக³வத்யா: ப்ரஸாத³த:|
ஏதத் ஸ்த்ரோத்ரம் மஹாபுண்யம் ஜப்யமாயுஷ்யவர்தனம்  || 14 ||
ஜ்வராதிஸார-ரோகா³ணாமப ம்ருத்யோர்ஹராய ச|
த்³விஜைர்னித்யமித³ம் ஜப்யம் பாக்³யாரோக்³யமபீப்ஸுபி:  || 15 ||

||  இதி இந்த்³ராக்ஷீ  - ஸ்தோத்ரம்  ஸம்பூர்ணம் ||

No comments:

Post a Comment