Sunday, July 22, 2012

Sarpa Suktam - ஸர்ப்ப ஸூக்தம்


॥ सर्प सूक्तम् ॥
नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिविमनु ।
ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नम: ॥ 1 ॥
येऽदो रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु ।
ये षामप्सुषदः कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नम: ॥ 2 ॥
या इषवो यातुधानानांये वा वनस्पतीग् रनु ।
ये वा वटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नम:  ॥ 3 ॥
स्वप्न स्स्वप्नाधि करणे सर्वं निष्वापया जनम् ।
आ सूर्यमन्या न्स्त्वापयाव्यु षं जाग्रियामहम् ॥ 4 ॥
अजगरोनाम सर्पः स्सर्पिरविषो महान् ।
तस्मिन्हि सर्पस्सुधितस्तेनत्वा स्वापयामसि ॥ 5 ॥
सर्प स्सर्पो अजगरसर्पिरविषो महान् ।
तस्य सर्पात्सिंध वस्तस्य गाध मशीमहि ॥ 6 ॥
काळिकोनाम सर्पो नवनाग सहस्रबलः ।
यमुना ह्रदेहसो जातो यो नारायण वाहनः ॥ 7 ॥
यदि काळिक दूतस्य यदि काः काळिकात् भयात् ।
जन्म भूमि मतिक्रांतो निर्विषो याति काळिकः  ॥ 8 ॥
आयाहींद्र पथि भिरीळिते भिर्यज्ञमि मन्नो भागदेयंजुशस्व ।
तृप्तां जुहुर्मातुळस्ये वयोषा भागस्थे पैतृष्वसेयीवपामिव ॥ 9 ॥
यशस्करं बलवंतं प्रभुत्वं तमेव राजाधिपतिर्बभूव ।
संकीर्ण नागाश्वपतिर्नराणाम् सुमंगल्यं सततं दीर्घमायुः ॥ 10 ॥
कर्कोटकोनाम सर्पो योद्वष्टी विष उच्यते ।
तस्य सर्पस्य सर्पत्वं तस्मै सर्प नमोस्तुते ॥ 11 ॥
भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि ।
तन्नो नागः प्रचोदयात् ॥ 12 ॥
|| ஸர்ப்ப ஸூக்தம் ||
நமோ அஸ்து ஸர்பேப்யோ யே கே ச ப்ருதி²விமனு |
யே அந்தரிக்ஷே யே தி³வி தேப்ய: ஸர்பேப்யோ நம: || 1 ||

யே(அ)தோ³ ரோசனே தி³வோ யே வா ஸூர்யஸ்ய ரஸ்²மிஷு |
யே ஷாமப்ஸுஷத³:  க்ருதம் தேப்ய: ஸர்பேப்யோ நம: || 2 ||

யா இஷவோ யாதுதானானாம்யே வா வனஸ்பதீக்³ ரனு |
யே வா வடேஷு ஸே²ரதே தேப்ய: ஸர்பேப்யோ நம:  || 3 ||

ஸ்வப்ன ஸ்ஸ்வப்னாதி கரணே ஸர்வம் நிஷ்வாபயா ஜனம் |
ஆ ஸூர்யமன்யா ந்ஸ்த்வாபயாவ்யு ஷம் ஜாக்³ரியாமஹம் || 4 ||

அஜக³ரோனாம ஸர்ப: ஸ்ஸர்பிரவிஷோ மஹான் |
தஸ்மின்ஹி ஸர்ப்பஸ்ஸுதிதஸ்தேனத்வா ஸ்வாபயாமஸி || 5 ||

ஸர்ப ஸ்ஸர்போ அஜக³ரஸர்பிரவிஷோ மஹான் |
தஸ்ய ஸர்பாத்ஸிந்த வஸ்தஸ்ய கா³த மஸீ²மஹி || 6 ||

காளிகோனாம ஸர்போ நவனாக³ ஸஹஸ்ரப³ல: |
யமுனா ஹ்ரதே³ஹஸோ ஜாதோ யோ நாராயண வாஹன: || 7 ||

யதி³ காளிக தூ³தஸ்ய யதி³ கா: காளிகாத் பயாத் |
ஜன்ம பூமி மதிக்ராந்தோ நிர்விஷோ யாதி காளிக:  || 8 ||

ஆயாஹீந்த்³ர பதி² பிரீளிதே பிர்யஜ்ஞமி மன்னோ பாக³தே³யஞ்ஜுஸ²ஸ்வ |
த்ருப்தாம் ஜுஹுர்மாதுளஸ்யே வயோஷா பாக³ஸ்தே² பைத்ருஷ்வஸேயீவபாமிவ || 9 ||

யஸ²ஸ்கரம் ப³லவந்தம் ப்ரபுத்வம் தமேவ ராஜாதிபதிர்ப³பூவ |
ஸங்கீர்ண நாகா³ஸ்²வபதிர்னராணாம் ஸுமங்க³ல்யம் ஸததம் தீ³ர்கமாயு:|| 10 ||

கர்கோடகோனாம ஸர்போ யோத்³வஷ்டீ விஷ உச்யதே |
தஸ்ய ஸர்பஸ்ய ஸர்பத்வம் தஸ்மை ஸர்ப நமோஸ்துதே || 11 ||

புஜங்கே³ஸா²ய வித்³மஹே ஸர்ப்பராஜாய தீமஹி |
தன்னோ நாக³: ப்ரசோத³யாத் || 12 ||

2 comments:

surve said...

Great Sir.But please include swaras notation.

surve said...

SUrve Sir, please give swaras notation

Post a Comment