Monday, July 16, 2012

Manasa Devi Stotram - மனஸா தே³வீ ஸ்தோத்ரம்


मनसादेवी स्तोत्र
देवीं त्वां स्तोतुमिच्छामि सा वीनां प्रवरां पराम् । परात्परां च परमां नहि स्तोतुं क्षयोऽधुना ॥
स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स्वभावाख्यानतः परम् । न क्षमः प्रकृतिम् वक्तुम् गुणानाम् तव सुव्रते ।
शुद्रसत्त्वस्वरूपा त्वम् कोपहिंसाविवर्जिता । न च शप्तो मुनिस्तेन त्यक्तया च त्वया यतः ॥
त्वं मया पूजिता सा वी जननी च यथाऽदितिः । दयारूपा च भगिनी क्षमारूपा यथा प्रसूः ॥
त्वया मे रक्षिताः प्राणाः पुत्रद्वारा सुरेश्वरी । अहं करोमि त्वां पूज्यां मम प्रीतिश्च वर्धते ॥
नित्यं यद्यपि पूज्यां त्वं भवेऽत्र जगदम्बिके । तथाऽपि तव पूजां वै वर्धयामि पुनः पुनः ॥
वे त्वामाषाढसंक्रांत्यां पूजयिष्यन्ति भक्तितः । पंचम्यां मनसाख्यायां मासान्ते वा दिने दिने ॥
पुत्रपौत्रादयस्तेषां वर्धन्ते न धनानि च । यशस्विनः कीर्तिमन्तो विद्यावन्तो गुणान्विताः ॥
ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निन्दत्यज्ञानतो जनाः । लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा ॥
त्वं स्वर्गल मीः स्वर्गे च वैकुंठे कमलाकला । नारायणांशो भगवान जरत्कारूर्मुनीश्वरः ॥
तपसा तेजसा त्वां च मनसा ससृजे पिता । आस्माकं रक्षणायैव तेन त्वं मनसाभिद्या ॥
मनसा देवितुं शक्ता चाऽऽत्मना सिध्दयोगिनी । तेन त्वं मनसादेवी पूजिता वंदिता भवे ॥
यां भक्त्या मनसा देवाः पूज्यंत्यनिशं भृशम् । तेन त्वं मनसादेविं प्रवदन्ति पुराविदः ।
सत्त्वरूपा च देवी त्वं शश्वत्सर्वानषेवया ॥
यो हि यद्‍भावयेन्नित्यं शतं प्राप्नोति तत्समम् ॥
इदं स्तोत्रं पुण्यबिजं तां संपूज्य च यः पठेत् ॥
नस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्‍भवस्य च । विषं भवेत्सु धातुल्यं सिध्दस्तोत्रं यठा पठेत् ॥
पंचलक्षजपेनैव सिध्दधस्तोत्रो भवेन्नरः । सर्पशायी भवेत्सोऽपि निश्चितं सर्ववाहनः ॥
 மனஸா தே³வீ ஸ்தோத்ரம்
தே³வீம்  த்வாம் ஸ்தோதுமிச்சா²மி ஸா வீனாம் ப்ரவராம் பராம் |
பராத்பராம்  ச பரமாம் நஹி ஸ்தோதும்  க்ஷயோ(அ)துனா ||
ஸ்தோத்ராணாம் லக்ஷ'ணம் வேதே³ ஸ்வபாவாக்²யானத: பரம் |
ந க்ஷம: ப்ரக்ருதிம் வக்தும் கு³ணானாம் தவ ஸுவ்ரதே |
ஸு²த்³ரஸத்த்வஸ்வரூபா த்வம் கோபஹிம்ஸாவிவர்ஜிதா |
ந ச ஸ²ப்தோ முனிஸ்தேன த்யக்தயா ச த்வயா யத: ||
த்வம் மயா பூஜிதா ஸா வீ ஜனனீ ச யதா²(அ)தி³தி: |
த³யாரூபா ச பகி³னீ க்ஷமாரூபா யதா² ப்ரஸூ: ||
த்வயா மே ரக்ஷிதா: ப்ராணா: புத்ரத்³வாரா ஸுரேஸ்²வரீ |
அஹம் கரோமி த்வாம் பூஜ்யாம் மம ப்ரீதிஸ்²ச வர்ததே ||
நித்யம் யத்³யபி பூஜ்யாம் த்வம் பவே(அ)த்ர ஜக³த³ம்பி³கே |
ததா²(அ)பி தவ பூஜாம் வை வர்தயாமி புன: புன: ||
வே த்வாமாஷாடஸங்க்ராந்த்யாம் பூஜயிஷ்யந்தி பக்தித: |
பஞ்சம்யாம் மனஸாக்²யாயாம் மாஸாந்தே வா தி³னே தி³னே ||
புத்ரபௌத்ராத³யஸ்தேஷாம்  வர்தந்தே ந தனானி ச |
யஸ²ஸ்வின: கீர்திமந்தோ வித்³யாவந்தோ கு³ணான்விதா: ||
யே த்வாம் ந பூஜயிஷ்யந்தி நிந்த³த்யஜ்ஞானதோ ஜனா: |
லக்ஷ்மீஹீனா பவிஷ்யந்தி தேஷாம் நாக³பயம் ஸதா³ ||
த்வம் ஸ்வர்க³ல மீ: ஸ்வர்கே³ ச வைகுண்டே² கமலாகலா |
நாராயணாம்ஸோ² பக³வான் ஜரத்காரூர்முனீஸ்²வர: ||
தபஸா தேஜஸா த்வாம் ச மனஸா ஸஸ்ருஜே பிதா |
அஸ்மாகம் ரக்ஷணாயைவ தேன த்வம் மனஸாபித்³யா ||
மனஸா தே³விதும் ஸ²க்தா சா(அ)(அ)த்மனா ஸித்த³யோகி³னீ |
தேன த்வம் மனஸாதே³வீ பூஜிதா வந்தி³தா பவே ||
யாம் பக்த்யா மனஸா தே³வா: பூஜ்யந்த்யனிஸ²ம் ப்ருஸ²ம் |
தேன த்வம் மனஸாதே³விம் ப்ரவத³ந்தி புராவித³  |
ஸத்த்வரூபா ச தே³வீ த்வம் ஸ²ஸ்²வத்ஸர்வானஷேவயா ||
யோ ஹி யத்³பாவயேந்நித்யம் ஸ²தம் ப்ராப்னோதி தத்ஸமம் ||
இத³ம் ஸ்தோத்ரம் புண்யபி³ஜம் தாம் ஸம்பூஜ்ய ச ய: படே²த் ||
நஸ்ய நாக³பயம் நாஸ்தி தஸ்ய வம்ஸோ²த்³பவஸ்ய ச |
விஷம் பவேத்ஸு தாதுல்யம் ஸித்த³ஸ்தோத்ரம் யடா² படே²த் ||
பஞ்சலக்ஷஜபேனைவ ஸித்த³தஸ்தோத்ரோ பவேன்னர: |
ஸர்பஸா²யீ பவேத்ஸோ(அ)பி நிஸ்²சிதம் ஸர்வவாஹன: ||

2 comments:

Parvathy Ramachandran said...

Excellent post. Thanks.

kshetrayatraa said...

சகோதரியின் வருகைக்கும், பின்னூட்டத்திற்கும் மிக்க நன்றி.

Post a Comment