Friday, November 2, 2012

Dhanalakshmi Stotram - தனலக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம்

 ॥ धनलक्ष्मी स्तोत्रम्॥
धनदा उवाच

देवी देवमुपागम्य नीलकण्ठं मम प्रियम्।
कृपया पार्वती प्राह शंकरं करुणाकरम्॥
देव्युवाच
ब्रूहि वल्लभ साधूनां दरिद्राणां कुटुम्बिनाम्।
दरिद्र दलनोपायमंजसैव धनप्रदम्॥
शिव उवाच
पूजयन् पार्वतीवाक्यमिदमाह महेश्वरः। उचितं जगदम्बासि तव भूतानुकम्पया॥
स सीतं सानुजं रामं सांजनेयं सहानुगम् । प्रणम्य परमानन्दं वक्ष्येऽहं स्तोत्रमुत्तमम्॥
धनदं श्रद्धानानां सद्यः सुलभकारकम्। योगक्षेमकरं सत्यं सत्यमेव वचो मम॥
पठंतः पाठयंतोऽपि ब्रह्मणैरास्तिकोत्तमैः। धनलाभो भवेदाशु नाशमेति दरिद्रता॥
भूभवांशभवां भूत्यै भक्‍तिकल्पलतां शुभाम् । प्रार्थयत्तां यथाकामं कामधेनुस्वरूपिणीम्॥
धनदे धनदे देवि दानशीले दयाकरे । त्वं प्रसीद महेशानि यदर्थं प्रार्थयाम्यहम्॥
धराऽमरप्रिये पुण्ये धन्ये धनदपूजिते । सुधनं र्धामिके देहि यजमानाय सत्वरम् ॥
रम्ये रुद्रप्रिये रूपे रामरूपे रतिप्रिये । शिखीसखमनोमूर्त्ते प्रसीद प्रणते मयि ॥
आरक्‍त-चरणाम्भोजे सिद्धि-सर्वार्थदायिके । दिव्याम्बरधरे दिव्ये दिव्यमाल्यानुशोभिते ॥
समस्तगुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलक्षिते । शरच्चन्द्रमुखे नीले नील नीरज लोचने॥
चंचरीक चमू चारु श्रीहार कुटिलालके । मत्ते भगवती मातः कलकण्ठरवामृते॥
हासाऽवलोकनैर्दिव्यैर्भक्‍तचिन्तापहारिके । रूप लावण्य तारूण्य कारूण्य गुणभाजने॥
क्वणत्कंकणमंजीरे लसल्लीलाकराम्बुजे । रुद्रप्रकाशिते तत्त्वे धर्माधरे धरालये॥
प्रयच्छ यजमानाय धनं धर्मेकसाधनम् । मातस्त्वं मेऽविलम्बेन दिशस्व जगदम्बिके॥
कृपया करुरागारे प्रार्थितं कुरु मे शुभे । वसुधे वसुधारूपे वसु वासव वन्दिते॥
धनदे यजमानाय वरदे वरदा भव । ब्रह्मण्यैर्ब्राह्मणैः पूज्ये पार्वतीशिवशंकरे॥
स्तोत्रं दरिद्रताव्याधिशमनं सुधनप्रदम् । श्रीकरे शंकरे श्रीदे प्रसीद मयिकिंकरे॥
पार्वतीशप्रसादेन सुरेश किंकरेरितम् । श्रद्धया ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्‍तितः॥
सहस्रमयुतं लक्षं धनलाभो भवेद् ध्रुवम् । धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च।
भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धन-धान्यादिसम्पदः॥
॥ इति श्री धनलक्ष्मी स्तोत्रं संपूर्णम्॥
 ||  தனலக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் ||

தனதா³ உவாச
தே³வீ தே³வமுபாக³ம்ய நீலகண்ட²ம் மம ப்ரியம் |
க்ருபயா பார்வதீ ப்ராஹ ஸ²ங்கரம்  கருணாகரம் ||
தே³வ்யுவாச
ப்³ரூஹி வல்லப ஸாதூனாம்  ³ரித்³ராணாம் குடும்பி³னாம் |
³ரித்³ர த³லனோபாயமஞ்ஜஸைவ தனப்ரத³ம் ||
சி²வ உவாச
பூஜயன் பார்வதீ வாக்யமித³மாஹ மஹேஸ்²வர:|
உசிதம்  ஜக³³ம்பா³ஸி தவ பூதானுகம்பயா ||
ஸ ஸீதம்  ஸானுஜம்  ராமம்  ஸாஞ்ஜனேயம்  ஸஹானுக³ம் |
ப்ரணம்ய பரமானந்த³ம்  வக்ஷ்யே(அ)ஹம்  ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ||
தனத³ம்  ஸ்²ரத்³தானானாம்  ஸத்³: ஸுலபகாரகம் |
யோக³க்ஷேமகரம்  ஸத்யம் ஸத்யமேவ வசோ மம ||
பட²ந்த: பாட²யந்தோ(அ)பி ப்³ரஹ்மணைராஸ்திகோத்தம :|
தனலாபோ  பவேதா³ஸு²  நாஸ²மேதி த³ரித்³ரதா ||
பூபவாம்ஸ²பவாம்  பூத்யை பக்திகல்பலதாம் ஸு²பாம்|
ப்ரார்த²யத்தாம்  யதா²காமம்  காமதேனுஸ்வரூபிணீம்||
தனதே³ தனதே³ தே³வி தா³னஸீ²லே த³யாகரே|
த்வம்  ப்ரஸீத³ மஹேஸா²னி யத³ர்த²ம்  ப்ரார்த²யாம்யஹம் ||
தரா (அ)மரப்ரியே புண்யே தன்யே தனத³பூஜிதே |
ஸுதனம்ர்தாமிகே தே³ஹி யஜமானாய ஸத்வரம் ||
ரம்யே ருத்³ரப்ரியே ரூபே ராமரூபே ரதிப்ரியே|
ஸி²கீ²ஸக²மனோமூர்த்தே ப்ரஸீத³ ப்ரணதே மயி||
ஆரக்த-சரணாம்போஜே ஸித்³தி-ஸர்வார்த²தா³யிகே|
தி³வ்யாம்ப³ரதரே தி³வ்யே தி³வ்யமால்யானுஸோ²பிதே||
ஸமஸ்தகு³ணஸம்பன்னே ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதே|
²ரச்சந்த்³ரமுகே² நீலே நீல நீரஜ லோசனே||
சஞ்சரீக சமூ சாரு ஸ்ரீஹார குடிலாலகே|
மத்தே பக³வதீ மாத: கலகண்ட²ரவாம்ருதே ||
ஹாஸா (அ)வலோகனைர்தி³வ்யைர் பக்த சிந்தாபஹாரிகே |
ரூப லாவண்ய தாரூண்ய காரூண்ய கு³ணபாஜனே ||
க்வணத்கங்கணமஞ்ஜீரே லஸல்லீலாகராம்பு³ஜே |
ருத்³ரப்ரகாஸி²தே தத்த்வே தர்மாதரே தராலயே ||
ப்ரயச்ச² யஜமானாய தனம் தர்மேகஸாதனம் |
மாதஸ்த்வம்  மே (அ) விலம்பே³ன தி³²ஸ்வ ஜக³³ம்பி³கே||
க்ருபயா கருராகா³ரே ப்ரார்தி²தம் குரு மே ஸு²பே |
வஸுதே  வஸுதாரூபே வஸு வாஸவ வந்தி³தே ||
தனதே³ யஜமானாய வரதே³ வரதா³ பவ |
ப்³ரஹ்மண்யைர்  ப்³ராஹ்மணை: பூஜ்யே பார்வதீ சி²வஸ²ங்கரே ||
ஸ்தோத்ரம்  ³ரித்³ரதா வ்யாதி ²மனம் ஸுதனப்ரத³ம் |
ஸ்ரீகரே ஸ²ங்கரே ஸ்ரீதே³ ப்ரஸீத³  மயிகிங்கரே ||
பார்வதீஸ² ப்ரஸாதே³ன ஸுரேஸ² கிங்கரேரிதம் |
ஸ்²ரத்³தயா யே படி²ஷ்யந்தி பாட²யிஷ்யந்தி பக்தித: ||
ஸஹஸ்ரமயுதம்  லக்ஷம்  தனலாபோ  பவேத்³  த்ருவம் |
னதா³ய நமஸ்துப்யம்  நிதிபத்³மாதிபாய ச |
பவந்து த்வத்ப்ரஸாதா³ன்மே தன-தான்யாதி³ ஸம்பத³: ||
||  இதி ஸ்ரீ தனலக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்  ||


No comments:

Post a Comment