Friday, September 28, 2012

Sri Vishnu Stuti - ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்துதி


॥ श्री विष्‍णुस्तुति: ॥
श्रीमध्वसंसेवितपादपद्मं रुद्रादिदेवैःपरिसेव्यमानम् 
ऋष्यादिभिर्वेदपथैः सुगेयं कथं नु पश्येयममोघवीर्यम्   ॥ १ ॥
हृन्मंदिरे सुंदररत्नपीठे लक्ष्म्यात्मके सारतरे निविष्टम् ।
श्रीभूसमाश्‍लिष्टतनुं तथाऽपि पूर्णं निजानंदमयं परेशम्  ॥ २ ॥
अनंतपूर्णेंदुकिरीटशोभितं सुनीलस्‍निग्धालकशोभिसन्मुखम् 
प्रत्यग्रकंजायतलोललोचनं सुचंपकाकोरकनासिकायुतम् ३ ॥
प्रवालमध्यार्पितकुंदकोरकं स्फ़ुरत्कपोलद्युतिदीप्‍तकुंडलम् ।
केयूतभूषायुतबाहुदंडकं सुचऋशंखाब्‍जगदाविराजितम्  ॥ ४ ॥
ग्रैवेयरत्नाभरणादिभूषितं सत्कौस्तुभावेष्टितकंबुकंधरम् ।
सुवर्णसूत्रांचितसुंदरोरसं विचित्रपितांवरधारिणं प्रभुम्  ॥ ५ ॥
करिराजकरोपमोरुयुग्मं प्रियया सेवितजंघया समेतम् 
वरकूर्मप्रपदेन शोभमानं ह्मनभिव्‍यक्तसुगुल्फ़पादयुग्मम्  ॥ ६ ॥
नखराजिसुपूर्णचंद्रकांत्या नुतिमज्‍जनतापहारिणं रमेशम् ।
निजपूर्णसुबोधविग्रहं परमानंदपरात्मदैवतम्  ॥ ७ ॥
॥ इति श्रीविष्‍णुस्तुतिः ॥

||  ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்துதி: ||

ஸ்ரீமத்வஸம்ஸேவிதபாத³பத்³மம் ருத்³ராதி³தே³வை:பரிஸேவ்யமானம்  |
ருஷ்யாதி³பிர் வேத³பதை²: ஸுகே³யம் கத²ம் நு பஸ்²யேயமமோகவீர்யம்  | 1 |
ஹ்ருன்மந்தி³ரே ஸுந்த³ரரத்னபீடே² லக்ஷ்ம்யாத்மகே ஸாரதரே நிவிஷ்டம் |
ஸ்ரீபூஸமாஸ்²லிஷ்டதனும் ததா²(அ)பி பூர்ணம் நிஜானந்த³மயம் பரேஸ²ம்  | 2 |
அனந்தபூர்ணேந்து³கிரீடஸோ²பிதம் ஸுநீலஸ்நிக்³தாலகஸோ²பிஸன்முக²ம்  |
ப்ரத்யக்³ரகஞ்ஜாயதலோலலோசனம் ஸுசம்பகாகோரகனாஸிகாயுதம்  | 3 |
ப்ரவாலமத்யார்பிதகுந்த³கோரகம் ஸ்ஃபுரத்கபோலத்³யுதிதீ³ப்தகுண்ட³லம் |
கேயூதபூஷாயுதபா³ஹுத³ண்ட³கம் ஸுசருஸ²ங்கா²ப்³ஜக³தா³விராஜிதம்  |  4 |
க்³ரைவேயரத்னாபரணாதி³பூஷிதம் ஸத்கௌஸ்துபாவேஷ்டிதகம்பு³கந்தரம் |
ஸுவர்ண ஸூத்ராஞ்சிதஸுந்த³ரோரஸம் விசித்ரபிதாம்வரதாரிணம் ப்ரபும்  | 5 |
கரிராஜகரோபமோருயுக்³மம் ப்ரியயா ஸேவிதஜங்கயா ஸமேதம்  |
வரகூர்மப்ரபதே³ன  ஸோ²பமானம் ஹ்மனபிவ்யக்தஸுகு³ல்ஃபபாத³யுக்³மம் | 6 |
நக²ராஜிஸுபூர்ணசந்த்³ரகாந்த்யா நுதிமஜ்ஜனதாபஹாரிணம் ரமேஸ²ம் |
நிஜபூர்ணஸுபோ³த விக்³ரஹம் பரமானந்த³பராத்மதை³வதம்  |  7 |
||  இதி ஸ்ரீவிஷ்ணுஸ்துதி: ||

No comments:

Post a Comment