Friday, June 29, 2012

Sri Mahalakshmi Kavacham - ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி கவசம்

ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி கவசம்

(இந்த மஹாலக்ஷ்மி கவசத்தைத் தினந்தோறும் காலையில் ஜபம் செய்பவர்களுக்கு ஸகல சௌபாக்யங்களும் ஸகலகாரிய ஸித்தியும் ஏற்படுகின்றன என்று பலச்ருதியில் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்தோத்ரத்தை எல்லோரும் படித்துப் பயன் அடையலாம்:)

||ஓம் ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யை நம: ||

மஹாலக்ஷ்ம்யா: ப்ரவக்ஷ்யாமி கவசம் ஸர்வகாமதம் |
ஸர்வபாப ப்ரஸமனம் ஸர்வவ்யாதி நிவாரணம் ||

துஷ்டம்ருத்யுப்ரஸமனம் துஷ்டதாரித்ரிய நாசனம் |
க்ரஹபீடா ப்ரஸமனம் அரிஷ்ட ப்ரவிபஞ்ஜனம் ||

புத்ரபெளத்ராதி ஜனகம் விவாஹப்ரத மிஷ்டதம் |
சோராரிஹாரி ஜகதாம் அகிலேப்ஸித கல்பகம் ||

ஸர்வதாநமநா பூத்வா ஸ்ருணு த்வம் ஸூகஸத்தம |
அநேகஜந்மஸம்ஸித்தி லப்யம் முக்திபலப்ரதம் ||

தநதாந்ய மஹாராஜ்ய ஸர்வஸௌபாக்யதாயகம் |
ஸக்ருத்படநமாத்ரேண மஹாலக்ஷ்மீ: ப்ரஸீததி ||

க்ஷீராப்திமத்யே பத்மாநாம் நாதேன மணிமண்டபே |
ரத்நஸிம்ஹாஸநே திவ்யே தந்மத்யே மணிபங்கஜே ||

தந்மத்யே ஸூஸ்திதாம் தேவீம் மரீசிஜநஸேவிதாம் |
ஸூஸ்நாதாம் புஷ்பஸூரமிம் குடிலாலக பந்தநாம் ||

பூர்ணேந்துபிம்பவதநாம் அர்த்தசந்த்ர லலாடிகாம் |
இந்தீவரேக்ஷணாம் காமாம் ஸர்வாண்ட புவநேஸ்வரீம் ||

திலப்ரஸவ ஸூஸ்நிக்த நாஸிகாலங்க்ருதாம் ஸ்ரியம் |
குந்தாவதாதரஸநாம் பந்தூகாதர பல்லவாம் ||

தர்ப்பணாகார விமலாம் கபோலத்விதயோஜ்வலாம் |
மாங்கல்யாபரணோபேதாம் கர்ணத்விதய ஸூந்தராம் ||

கமலேஸஸூபத்ராட்யே அபயம் தததீம் பரம் |
ரோமராஜி லதாசாரு மக்நநாபி தலோதரீம் ||

பட்டவஸ்த்ர ஸமுத்பாஸாம் ஸூநிதம்பாம்ஸூ லக்ஷணாம் |
காஞ்சநஸ்தம்பவிப்ராஜத் வரஜாநூரு ஸோபிதாம் ||

ஸ்மரகாஹளிகா கர்வ ஹாரி ஜங்காம் ஹரிப்ரியாம் |
கமடீப்ருஷ்டஸத்ருஸ பாதாப்ஜாம் சந்த்ரவந்நகாம் ||

பங்கஜோதர லாவண்யம் ஸூலதாங்க்ரி தலாஸ்ரயாம் |
ஸர்வாபரண ஸம்யுக்தாம் ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாம் ||

பிதாமஹ மஹாப்ரீதாம் நித்யத்ருப்தாம் ஹரிப்ரியாம் |
நித்யகாருண்யலளிதாம் கஸ்தூரீ லேபிதாங்கிகாம் ||

ஸர்வமந்த்ரமயீம் லக்ஷ்மீம் ஸ்ருதிஸாஸ்த்ர ஸ்வரூபிணீம் |
பரப்ரும்ஹமயீம் தேவீம் பத்மநாப குடும்பிநீம் ||

ஏவம் த்யாத்வா மஹாலக்ஷ்மீம் ய: படேத் கவசம் பரம் |
மஹாலக்ஷ்மீ: ஸிர: பாது லலாடே மம பங்கஜா ||

கர்ணத்வந்த்வம் ரமா பாது நயநே நளிநாலயா |
நாஸிகா மவதாதம்பா வாசம் வாக்ரூபிணீ மம ||

தந்தாநவது ஜிஹ்வாம் ஸ்ரீ: அதரோஷ்டம் ஹரிப்ரியா |
சிபுகம் பாது வரதா கண்டம் கந்தர்வஸேவிதா ||

வக்ஷ: குக்ஷிகரெள பாயும் ப்ருஷ்டமவ்யாத் ரமா ஸ்வயம் |
கட்யூருத்வயகம் ஜாநு ஜங்கே பாதத்வயம் ஸிவா ||

ஸர்வாங்க மிந்த்ரியம் ப்ராணாந் பாயா தாயாஸஹாரிணீ |
ஸப்ததாதூந் ஸ்வயஞ்ஜாதா ரக்தம் ஸூக்லம் மநோஸ்தி ச ||

க்ஞாநம் புக்திர் மநோத்ஸாஹாந் ஸர்வம் மே பாது பத்மஜா |
மயா க்ருதந்து யத் தத்வை தத்ஸர்வம் பாது மங்களா ||

மமாயுரங்ககாந் லக்ஷ்மீ: பார்யாபுத்ராம்ஸ்ச புத்ரிகா: |
மித்ராணி பாது ஸததம் அகிலம் மே வரப்ரதா ||

மமாரி நாஸநார்த்தாய மாயாம்ருத்யுஞ்ஜயா பலம் |
ஸர்வாபீஷ்டந்து மே தத்யாத் பாது மாம் கமலாலயா ||

ஸஹஜாம் ஸோதரஞ்சைவ ஸத்ருஸம்ஹாரிணீ வதூ: |
பந்துவர்கம் பராஸக்தி: பாது மாம் ஸர்வமங்களா ||

பலச்ருதி
ய இதம் கவசம் திவ்யம் ரமாயா: ப்ரயத: படேத் ||
ஸர்வஸித்தி மவாப்நோதி ஸர்வரக்ஷாம் ச ஸாஸ்வதீம் |

தீர்க்காயுஷ்மாந் பவேந் நித்யம் ஸர்வஸௌபாக்யஸோபிதம் ||
ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதர்ஸீச ஸூகிதஸ்ச ஸூகோஜ்வல: |

ஸூபுத்ரோ கோபதி: ஸ்ரீமாந் பவிஷ்யதி ந ஸம்ஸய: ||
தத்க்ருஹே ந பவேத் ப்ரம்ஹந் தாரித்ர்ய துரிதாதிகம் |

நாக்நிநா தஹ்யதே கேஹம் ந சோராத்யைஸ்ச பீட்யதே ||
பூதப்ரேதபிஸாசாத்யா: த்ரஸ்தா தாவந்தி தூரத: |

லிகித்வா ஸ்தாபிதம் யந்த்ரம் தத்ர வ்ருத்திர் பவேத் த்ருவம் ||
நாபம்ருத்யு மவாப்நோதி தேஹாந்தே முக்திமாந் பவேத் |

ஸாயம் ப்ராத: படேத் யஸ்து மஹாதநபதிர் பவேத் ||
ஆயுஷ்யம் பௌஷ்டிகம் மேத்யம் பாபம் துஸ்வப்நநாஸனம் |

ப்ரஜ்ஞாகரம் பவித்ரஞ்ச துர்பிக்ஷாக்நி விநாஸநம் ||
சித்தப்ரஸாத ஜநகம் மஹாம்ருத்யு ப்ரஸாந்திதம் |

மஹாரோக ஜ்வரஹரம் ப்ரஹ்மஹத்யாதிசோதகம் ||
மஹாஸூக ப்ரதஞ்சைவ படிதவ்யம் ஸூகார்த்திபி: |

தநார்த்தீ தநமாப்நோதி விவாஹார்த்தீ லபேத் வதூ: |
வித்யார்த்தீ லபதே வித்யாம் புத்ரார்த்தீ குணவத்ஸூதாந் |

ராஜ்யார்த்தீ லபதே ராஜ்யம் ஸத்யமுக்தம் மயா ஸூக ||
மஹாலக்ஷ்ம்யா மந்த்ரஸித்தி: ஜபாத் ஸத்ய: ப்ரஜாயதே |

ஏவம் தேவ்யா: ப்ரஸாதேந ஸூக: கவச மாப்தவாந் ||
கவசாநுக்ரஹேணைவ ஸர்வாந் காமாநவாப்நுயாத் |

ஸர்வலக்ஷண ஸம்பந்நாம் லக்ஷ்மீம் ஸர்வஸுரேஸ்வரீம் ||
ப்ரபத்யே ஸரணம் தேவீம் பத்ம பத்ராக்ஷவல்லபாம் |

|| ஓம் ஸ்ரீம் க்லீம் ஸௌ: ஸ்ரியை நம : ||

|| ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ கவசம் ஸம்பூர்ணம் ||

No comments:

Post a Comment